H  A  I  K  U     S  P  I  R  I  T
Japanese Haiku Haïku japonaisMATSUO BASHÔ
(1644-1694)
English Français

 

KIKAKU TAKARAI
(1661-1707)
English   FrançaisCHIYO-NI
(1703-1775)
English Français

 
 
YOSA BUSON
(1716-1784)
English FrançaisRYOKAN
(1758-1831)
English Français

 
 
ISSA
(1763-1827)
English FrançaisMASAOKA SHIKI
(1867-1902)
English Français

 

NATSUME SOSEKI
(1867-1916)
English Français

 
 
HÔSAI OZAKI
(1885-1926)
  English Français

 

SANTÔKA TANEDA
(1882-1940)
 English Français


 
TAKAHAMA KYOSHI
(1874-1959)
English FrançaisOGIWARA SEISENSUI
(1884-1976)
English Français

 

SHUSON KATO
(1905-1993)

English Français

 
 
SEISHI YAMAGUCHI
(1901-1994)
English Français
 


SUMITAKU KENSHIN
(1961-1987)
English   Français

 

NAGATA KOI
(1900-1997)
English  Français

 

KOKO KATO
English Français


 
NIJI FUYUNO
In Memoriam
EnglishTAKAHA SHUGYO
English Français
 
 

MITSU SUZUKI
English Français

 
 
RYU YOTSUA
English Français

 

BAN’YA NATSUISHI
 
English Français

Homepage Introduction to Haiku Haiku Contact